ஆன்மீகம்மந்திரங்கள்

குத்து விளக்கு பூஜையில் சொல்ல வேண்டிய 108 மந்திரங்கள்

பொன்னும் மெய்ப் பொருளும் தருவாய் போற்றி
போகமும் திருவும் புணர்ப்பாய் போற்றி
முற்றறிவு ஒளியாய் மிளிர்ந்தாய் போற்றி
மூவுலகும் நிறைந்திருந்தாய் போற்றி
வரம்பில் இன்பமாய் வளர்ந்திருந்தாய் போற்றி!

இயற்கையாய் அறிவொளி ஆனாய் போற்றி
ஈரேழுலகம் ஈன்றாய் போற்றி
பிறர் வயமாகா பெரியோய் போற்றி
பேரின்பப் பெருக்காய் பொலிந்தாய் போற்றி
பேரருட் கடலாம் பொருளே போற்றி !

முடிவில் ஆற்றல் உடையாய் போற்றி
மூவுலகுந்தொழ மூத்தோய் போற்றி
அளவிலாச் செல்வம் தருவாய் போற்றி
ஆனந்த அறிவொளி விளக்கே போற்றி
ஓம் எனும் பொருளாய் உள்ளோய் போற்றி !

இருள் கெடுத்து இன்பருள் எந்தாய் போற்றி
மங்கல நாயகி மாமணி போற்றி
வளமை நல்கும் வல்லியே போற்றி
அறம் வளர்நாயகி அம்மையே போற்றி
மின் ஒளியம்மையாம் விளக்கே போற்றி !

மின் ஒளிப் பிழம்பாய் வளர்ந்தாய் போற்றி
தையல் நாயகித் தாயே போற்றி
தொண்டர் அகத்தமர் தூமணி போற்றி
முக்கட் சுடரின் முதல்வி போற்றி
ஒளிக்குள் ஒளியாய் உயர்வாய் போற்றி!

சூடாமணியே சுடர் ஒளி போற்றி
இருள் ஒழித்து இன்பம் ஈவோய் போற்றி
அருள் பொழிந்து எம்மை ஆள்வாய் போற்றி
அறிவினுக்கு அறிவாய் ஆனாய் போற்றி
இல்லற விளக்காம் இறைவி போற்றி!

சுடரே விளக்காம் தூயாய் போற்றி
இடரைக் களையும் இயல்பினாய் போற்றி
எரி சுடராய் நின்ற இறைவி போற்றி
ஞானச் சுடராய் நின்றாய் போற்றி
அருமறைப் பொருளாம் ஆதிபோற்றி !

தூண்டு சுடர் இனிய சோதி போற்றி சோதியே போற்றி
சுடரே போற்றி ஓதும் உள் ஒளி விளக்கே போற்றி
இருள் கெடுக்கும் இல்லத்து விளக்கே போற்றி
சொல்லக் விளக்காம் சோதியே போற்றி!

பலர்காண் பல்கலை விளக்கே போற்றி
நல்லக நமச்சிவாய விளக்கே போற்றி
உவப்பிலா ஒளிவளர் விளக்கே போற்றி
உணர்வுசூழ் கடந்ததோர் விளக்கே போற்றி
உடம்பெனும் மனையக விளக்கே போற்றி !

உள்ளத் தகளி விளக்கே போற்றி
மடம்படும் உணர் நெய் விளக்கே போற்றி
உயிரெனும் திரிமயக்கு விளக்கே போற்றி
இடம்படும் ஞானத்தீ விளக்கே போற்றி
நோக்கு வார்க்கு எரிகோள் விளக்கே போற்றி !

ஆதியாய் நடுவுமாகும் விளக்கே போற்றி
அளவிலா அளவுமாகும் விளக்கே போற்றி
சோதியாய் உணர்வுமாகும் விளக்கே போற்றி
தில்லைப் பொதுநட விளக்கே போற்றி
கற்பனை கடந்த சோதியே போற்றி !

கருணையே உருவாம் விளக்கே போற்றி
அற்புதக் கோல விளக்கே போற்றி
அருமறைச் சிரத்து விளக்கே போற்றி
சிற்பர வியோம விளக்கே போற்றி
பொற்புடன் நடஞ்செய் விளக்கே போற்றி !

உள்ளத் திருளை ஒழிப்பாய் போற்றி
கள்ளப் புலனை கரைப்பாய் போற்றி
உருகுவோர் உள்ளத்து ஒளியே போற்றி
பெருகு அருள் சுரக்கும் பெரும் பொருள் போற்றி
இருள் சேர் இருவினை எறிவாய் போற்றி !

அருவே உருவே அருவுரு போற்றி
நந்தா விளக்கே நாயகியே போற்றி
செந்தாமரைத்தாள் தந்தாய் போற்றி
தீபமங்கல ஜோதி விளக்கே போற்றி
மதிப்பவர் மனமணிவிளக்கே போற்றி !

பாகம் பிரியா பராபரை போற்றி
ஆகம முடிமேல் அமர்ந்தாய் போற்றி
ஏகமும் நடஞ்செய் எம்மான் போற்றி
ஊழி ஊழி உள்ளோய் போற்றி
ஆழியான் காணா அடியோய் போற்றி !

ஆதியும் அந்தமும் அற்றாய் போற்றி
அந்தமிலா இன்பம் அருள்வாய் போற்றி
முந்தைய வினையை முடிப்போய் போற்றி
பொங்கும் கீர்த்தி பூரணி போற்றி
தண்ணருள் சுரக்கும் தாயே போற்றி !

அருளே உருவாய் அமைந்தோய் போற்றி
இருநில மக்கள் இறைவி போற்றி
குருவென ஞானம் கொடுப்பாய் போற்றி
ஆறுதல் எமக்கிங் களிப்பாய் போற்றி
தீதெல்லாம் தீர்க்கும் திருவே போற்றி !

பக்தியில் ஆழ்ந்த பரமே போற்றி
எத்திக்குந் துதிஎய்தாய் போற்றி
அஞ்சேலென்றருளும் அன்பே போற்றி
தஞ்சமென்றவரைச் சார்வோய் போற்றி
ஓதுவார் அகத்துறை ஒளியே போற்றி !

ஓங்காரத்து உள்ளொளி விளக்கே போற்றி
எல்லா உலகமும் ஆனாய் போற்றி
பொல்லா வினைகள் அறுப்பாய் போற்றி
புகழ்ச் சேவடி என்மேல் வைத்தாய் போற்றி
செல்வாக்கு செல்வம் தருவாய் போற்றி !

பூங்கழல் விளக்கே போற்றி போற்றி
உலகம் உவப்புற வாழ்வருள் போற்றி
உயிர்களின் பசிப்பிணி ஓழித்தருள் போற்றி
செல்வம் கல்வி சிறப்பருள் போற்றி
நல்லன்பு ஒழுக்கம் நல்குவாய் போற்றி !

விளக்கிட்டார்க்கு மெய்ந்நெறி விளக்குவாய்
போற்றி நலம் எல்லா உயிர்க்கும் நல்குக போற்றி
தாயே நின்னருள் தந்தாய் போற்றி
தூய நின் திருவடி தொழுதனம் போற்றி போற்றி
என்பார் அமரர் விளக்கே போற்றி ! போற்றி
என்பார் மனிதர் விளக்கே போற்றி போற்றி
என் அன்பொளி விளக்கே போற்றி போற்றி! போற்றி!

உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா ?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ஆன்மீகம் தமிழ்

ஆன்மீகம் குறித்த அனைத்து தகவல்களும் அடங்கிய இணையதளம். நம்பிக்கை என்பது அவரவரின் எண்ணங்களைப் பொறுத்தது, அனைத்தையும் தாண்டி ஒரு சக்தி உள்ளது என்பது மட்டும் மெய்யானது,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button